De AVG.

Per 23 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er van af die datum  dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat heeft deze wet voor ons als vereniging en bestuur te betekenen?

Het bestuur en de leden moeten zich bewust zijn van hun rechten en wat privacy gevoelige inhoud is. Deze  wet zorgt ervoor dat alle partijen scherper en gerichter gaan kijken naar het gebruik van persoonsgegevens. Wij als vereniging en bestuur moeten kenbaar maken welke gegevens wij bezitten, het doel en noodzakelijkheid daarvan. Daarnaast moeten wij kunnen aantonen aan wie wij welke gegevens doorgeven en met welke reden. Hiervan moeten wij ook een register bijhouden. Bij een mogelijke controle kunnen we dit registert laten zien.

Welke gegevens verzamelen wij:

Naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeninggegevens, geboortedatum en inschrijfdatum.

Met welk doel gebruiken wij deze gegevens en met wie:

-Contact met de leden van onze vereniging  via mail, post of telefoon.
-Het aanvragen van subsidie bij de gemeente Apeldoorn.
-Het innen van de contributie en geld van de zwemkaarten.
-Het brengen van bezoeken bij diverse gelegenheden.
-Het versturen van ons clubblad.
-Het versturen van mails om mededelingen te delen.

Wij maken daarbij gebruik van de volgende gegevens: naam , adres, woonplaats, e-mailadres en telefoon. Bankrekeningnummers zijn alleen zichtbaar bij het secretariaat en de penningmeester. Alle verdere gegevens zijn zichtbaar voor het ledensecretariaat en het secretariaat.  Geboortedata worden apart doorgegeven aan de coördinator ledencontacten i.v.m. jubilea.

Gebruik van foto’s en videomateriaal.

Vitaliteit maakt op dit moment geen gebruik van videomateriaal.
Foto’s worden gebruikt om het ledenblad Vitaal Nieuws en de website aantrekkelijk te maken.
De fotograaf vraagt eerst de toestemming van degene die op de foto komen en geeft aan waarvoor de foto’s worden gebruikt.

Waarom zult U zich afvragen?

Als vereniging zijn wij verplicht om aan iedereen toestemming te vragen niet alleen voor de foto’s en video’s maar ook of U toestemming geeft uw gegevens te delen met de personen en instanties zoals hier boven omschreven. Wij moeten kunnen aan tonen aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat U toestemming gegeven. Telefonisch is dit niet toegestaan.
We vragen u om het document TOESTEMMINGSVERKLARING te downloaden, in te vullen en in te leveren.

Maar als ik mijn toestemming wil wijzigen?

U kunt altijd uw toestemming wijzigen niet alleen over het gebruik van foto’s maar ook over het delen van uw gegevens.

U kunt uw toestemmingsverklaring sturen naar penningmeester@vitaliteit-apeldoorn.nl of afgeven aan de gastvrouw in het zwembad.

Namens het bestuur alvast bedankt voor uw hulp.